برنامه های دانشگاه پیام نور صحنه

بسمه تعالی

برنامه کلاسی تربیت بدنی 1 و2 آقایان و خانمها

برنامه کلاسی تربیت بدنی خانمها

 

از تاریخ

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

شنبه ها

06/02/93

1-30/2

4-30/2

5/5- 4

 

برنامه کلاسی تربیت بدنی آقایان

 

از تاریخ

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

یکشنبه ها

31/01/93

45/9- 15/11

45/12-15/11

 

قابل توجه آقایان کلاسهای تربیت بدنی مورخ 31/01/93 و 14/02/93 در خیابان ترمنیال مجموعه ورزشگاه آزادی برگزار می گردد. جلسات دیگر در سالن ورزشی چهار باغ روبروی فرمانداری برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393ساعت 11:4  توسط یونس کریمی  | 

بسمه تعالی

برنامه کلاسی تربیت بدنی 1 و2 آقایان و خانمها

برنامه کلاسی تربیت بدنی خانمها

 

از تاریخ

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

شنبه ها

06/02/93

1-30/2

4-30/2

5/5- 4

 

برنامه کلاسی تربیت بدنی آقایان

 

از تاریخ

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

یکشنبه ها

31/01/93

45/9- 15/11

45/12-15/11

 

قابل توجه آقایان کلاسهای تربیت بدنی مورخ 31/01/93 و 14/02/93 در خیابان ترمنیال مجموعه ورزشگاه آزادی برگزار می گردد. جلسات دیگر در سالن ورزشی چهار باغ روبروی فرمانداری برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393ساعت 11:4  توسط یونس کریمی  | 

 

 

                                                            برنامه كلي رشته مشاوره و راهنمايي  

 

تاريخ

روز

30/9 -8

15/11-45/9

13-30/11

15-30/13

26/11/92

شنبه

آمار استنباطي

آمار استنباطي

زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي

زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي

27/11/92

يكشنبه

 

 

روانشناسي يادگيري

روانشناسي پويايي گروه

28/11/92

دوشنبه

پروژه

 

 

 

29/11/92

سه شنبه

كاربرد كامپيوتر در مشاوره

كاربرد كامپيوتر در مشاوره

كاربرد آزمون رواني

اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده

1/12/92

پجشنبه

 

 

 

فيزيولوژي اعصاب و غدد

3/12/92

شنبه

آمار استنباطي

آمار استنباطي

كاربرد كامپيوتر در مشاوره

 

4/12/92

يكشنبه

 

 

روانشناسي يادگيري

روانشناسي پويايي گروه

6/12/92

سه شنبه

كاربرد كامپيوتر در مشاوره

كاربرد كامپيوتر در مشاوره

كاربرد آزمون رواني

اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده

8/12/92

پجشنبه

 

 

 

كارورزي 1 و 2

10/12/92

شنبه

آمار استنباطي

آمار استنباطي

زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي

زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي

11/12/92

يكشنبه

 

 

روانشناسي يادگيري

روانشناسي پويايي گروه

13/12/92

سه شنبه

كاربرد كامپيوتر در مشاوره

كاربرد كامپيوتر در مشاوره

كاربرد آزمون رواني

اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده

15/12/92

پجشنبه

 

 

 

فيزيولوژي اعصاب و غدد

17/12/92

شنبه

آمار استنباطي

آمار استنباطي

بازي درماني

بازي درماني

18/12/92

يكشنبه

 

 

روانشناسي يادگيري

روانشناسي پويايي گروه

19/12/92

دوشنبه

آمار توصيفي

آمار توصيفي

 

 

20/12/92

سه شنبه

كاربرد كامپيوتر در مشاوره

كاربرد كامپيوتر در مشاوره

 

 

26/12/92

دوشنبه

روش تحقيق

روش تحقيق

 

 

16/1/93

شنبه

 

 

زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي

زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي

17/1/93

يكشنبه

 

 

روانشناسي يادگيري

روانشناسي پويايي گروه

18/1/93

دوشنبه

آمار توصيفي

آمار توصيفي

 

 

21/1/93

پجشنبه

 

 

 

فيزيولوژي اعصاب و غدد

23/1/93

شنبه

آمار استنباطي

آمار استنباطي

 

 

24/1/93

يكشنبه

 

 

روانشناسي يادگيري

روانشناسي پويايي گروه

25/1/93

دوشنبه

روش تحقيق

روش تحقيق

 

 

26/1/93

سه شنبه

 

 

كاربرد آزمون رواني

بازي درماني

30/1/93

شنبه

 

 

زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي

زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي

1/2/93

دوشنبه

آمار توصيفي

آمار توصيفي

 

 

2/2/93

سه شنبه

كاربرد كامپيوتر در مشاوره

كاربرد كامپيوتر در مشاوره

كاربرد آزمون رواني

كاربرد آزمون رواني

4/2/93

پجشنبه

 

 

 

فيزيولوژي اعصاب و غدد

8/2/93

دوشنبه

روش تحقيق

روش تحقيق

 

 

9/2/93

سه شنبه

كاربرد كامپيوتر در مشاوره

كاربرد كامپيوتر در مشاوره

 

 

13/1/93

شنبه

 

 

زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي

زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي

15/2/93

دوشنبه

آمار توصيفي

آمار توصيفي

 

 

16/2/93

سه شنبه

كاربرد كامپيوتر در مشاوره

كاربرد كامپيوتر در مشاوره

 

 

20/2/93

شنبه

 

 

زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي

زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي

22/2/93

دوشنبه

آمار توصيفي

آمار توصيفي

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393ساعت 9:29  توسط یونس کریمی  | 

برنامه کلاسی تربیت بدنی 1و2 خواهران درنیمسال دوم 93-92 واحد صحنه

 

ایام هفته

تاریخ

9:30- 8

11:15-9:45

13- 11:30

15- 13:30

پنجشنبه

21/01/1393

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

تربیت بدنی 2

 

پنجشنبه

28/01/1393

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

تربیت بدنی 2

 

پنجشنبه

04/02/1393

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

تربیت بدنی 2

 

پنجشنبه

11/02/1393

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

تربیت بدنی 2

 

پنجشنبه

18/02/1393

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

تربیت بدنی 2

 

پنجشنبه

25/02/1393

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

تربیت بدنی 2

 

 

قابل توجه دانشجویان رعایت موارد زیر الزامی است

1-  حضور در کلاس برای همه دانشجویان الزامی است

2-  آوردن کفش ولباس ورزشی در کلاس الزامی است

3-  حفظ وسایل و اشیا قیمتی در محل برگزاری کلاسها بر عهده خود دانشجو است

آدرس شهرستان صحنه مجتمع چهار باغ روبروی فرمانداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی تربیت بدنی 1و2 برداران درنیمسال دوم 93-92 واحد صحنه

 

ایام هفته

تاریخ

11:15-9:45

13- 11:30

15- 13:30

چهار شنبه

20/01/1393

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

 

چهار شنبه

27/01/1393

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

 

چهار شنبه

3/02/1393

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

 

چهار شنبه

10/02/1393

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

 

چهار شنبه

17/02/1393

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

 

چهار شنبه

24/02/1393

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

 

 

قابل توجه دانشجویان رعایت موارد زیر الزامی است

1-  حضور در کلاس برای همه دانشجویان الزامی است

2-  آوردن کفش ولباس ورزشی در کلاس الزامی است

3-  حفظ وسایل و اشیا قیمتی در محل برگزاری کلاسها بر عهده خود دانشجو است

آدرس شهرستان صحنه مجتمع چهار باغ روبروی فرمانداری

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392ساعت 14:29  توسط یونس کریمی  | 

برنامه کلاس عربی رشته حقوق در نیمسال دوم 93-92

تاریخ

30/9-8

 

15/11-45/9

13-30/11

45/14-15/13

سه شنبه        

19/1/93

 

 

عربی

 

سه شنبه        

26/1/93

 

 

عربی

 

سه شنبه         

2/2/93

 

 

عربی

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1392ساعت 11:31  توسط یونس کریمی  | 

ایام هفته

تاریخ

9:30- 8

11:15- 9:45

13- 11:30

15- 13:30

پنج شنبه

21/1/93

ریاضیات پایه  علوم اجتماعی

ریاضیات پایه علوم اجتماعی

 

 

پنج شنبه

28/1/93

ریاضیات پایه علوم اجتماعی

ریاضیات پایه علوم اجتماعی

 

 

شنبه

30/1/93

 

 

جمعیت شناسی ایران علوم اجتماعی

مبانی جامعه شناسی 2 علوم اجتماعی

پنج شنبه

4/2/93

ریاضیات پایه علوم اجتماعی

ریاضیات پایه علوم اجتماعی

 

 

شنبه

6/2/93

جمعیت شناسی ایران علوم اجتماعی

مبانی جامعه شناسی 2 علوم اجتماعی

 

 

یک شنبه

7/2/93

ریاضیات پایه علوم اجتماعی

ریاضیات پایه علوم اجتماعی

 

 

پنج شنبه

11/2/93

ریاضیات پایه علوم اجتماعی

ریاضیات پایه علوم اجتماعی

 

 

شنبه

13/2/93

جمعیت شناسی ایران علوم اجتماعی

مبانی جامعه شناسی 2 علوم اجتماعی

 

 

یک شنبه

14/2/93

ریاضیات پایه علوم اجتماعی

ریاضیات پایه علوم اجتماعی

 

 

پنج شنبه

18/2/93

ریاضیات پایه علوم اجتماعی

ریاضیات پایه علوم اجتماعی

 

 

شنبه

20/2/93

 

 

جمعیت شناسی ایران علوم اجتماعی

مبانی جامعه شناسی2 علوم اجتماعی

یک شنبه

21/2/93

ریاضیات پایه علوم اجتماعی

 

 

 

دوشنبه

22/2/93

 

 

مبانی جامعه شناسی 2 علوم اجتماعی

مبانی جامعه شناسی 2 علوم اجتماعی

برنامه الحاقی رشته علوم اجتماعی(گرایش پژوهشگری)  در نیمسال دوم 93-92

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم اسفند 1392ساعت 13:41  توسط یونس کریمی  | 

برنامه کلاسی فارسی عمومی نیمسال دوم 93-92

ایام هفته

تاریخ

9:30- 8

11:15-9:45

13- 11:30

15- 13:30

شنبه

16/01/93

 

 

فارسی عمومی

فارسی عمومی

شنبه

23/01/93

 

 

فارسی عمومی

فارسی عمومی

شنبه

30/01/93

 

 

فارسی عمومی

فارسی عمومی

شنبه

06/02/93

 

 

فارسی عمومی

فارسی عمومی

شنبه

13/02/93

 

 

فارسی عمومی

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم اسفند 1392ساعت 13:27  توسط یونس کریمی  | 

برنامه کلاس نیمسال دوم 92/93 رشته الهیات دانشگاه پیام نور صحنه

 

تاریخ/زمان

30/9-8

 

15/11-45/9

13-30/11

45/14-15/13

یکشنبه

11/12/92

 

زبان تخصصی1

 

زبان تخصصی3

قران وخاورشناسان

شناخت نهج البلاغه1

سه شنبه

13/12/92

 

نحو4

 

مهارت ترجمه

-

قران وخاورشناسان

پنج شنبه

15/12/92

زبان تخصصی2

زبان تخصصی2

علوم  قرانی 4

تاثیر قران در پیدایش زبان عربی

یکشنبه

18/12/92

زبان تخصصی1

 

زبان تخصصی3

 

شناخت نهج البلاغه1

قران وخاورشناسان

سه شنبه

20/12/92

نحو4

 

مهارت ترجمه

-

-

پنج شنبه

22/12/92

قرائت ودرک متون تفسیری

 

علوم  قرانی 4

زبان تخصصی2

تاریخ حدیث

یکشنبه

17/1/93

زبان تخصصی1

 

زبان تخصصی3

شناخت نهج البلاغه1

مبانی نقد وفهم حدیث

سه شنبه

19/1/93

نحو4

 

مهارت ترجمه

-

-

پنج شنبه

21/1/93

قرائت ودرک متون تفسیری

 

علوم  قرانی 4

تاریخ حدیث

زبان تخصصی2

یکشنبه

24/1/93

زبان تخصصی1

 

زبان تخصصی3

شناخت نهج البلاغه1

مبانی نقد وفهم حدیث

سه شنبه

26/1/93

نحو4

 

مهارت ترجمه

 

قران وخاورشناسان

پنج شنبه

28/1/93

قرائت ودرک متون تفسیری

 

علوم  قرانی 4

زبان تخصصی2

زبان تخصصی2

یکشنبه

31/1/93

زبان تخصصی1

 

زبان تخصصی1

زبان تخصصی3

زبان تخصصی3

سه شنبه

2/2/93

نحو4

 

نحو4

 

-

-

پنج شنبه

4/2/93

قرائت ودرک متون تفسیری

 

قرائت ودرک متون تفسیری

 

علو قرانی4

مبانی نقد وفهم حدیث

یکشنبه

7/2/93

زبان تخصصی1

 

زبان تخصصی3

شناخت نهج البلاغه1

مبانی نقد وفهم حدیث

سه شنبه

9/2/93

-

-

-

قران وخاورشناسان

پنج شنبه

11/2/93

قرائت ودرک متون تفسیری

علو قرانی4

زبان تخصصی2

زبان تخصصی2

یکشنبه

14/2/93

زبان تخصصی1

 

زبان تخصصی3

شناخت نهج البلاغه1

تاثیر قران در پیدایش زبان عربی

پنج شنبه

18/2/93

تاریخ حدیث

تاریخ حدیث

 

قران وخاورشناسان

تاثیر قران در پیدایش زبان عربی

یکشنبه

21/2/93

مبانی نقد وفهم حدیث

مبانی نقد وفهم حدیث

تاثیر قران در پیدایش زبان عربی

تاثیر قران در پیدایش زبان عربی

پنج شنبه

25/2/93

 

تاثیر قران در پیدایش زبان عربی

 

تاریخ حدیث

تاریخ حدیث

-

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند 1392ساعت 10:51  توسط یونس کریمی  | 

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان رشته علوم اجتماعی مي رساند دروس عملي ارائه شده در اين ترم كه جهت تشكيل كلاس به حد نصاب نرسيده است جهت انجام كار عملي به خانم عبدلی  مراجعه فرماييد در غير اينصورت نمره عملي براي دانشجويان لحاظ نمي گردد.

+ نوشته شده در  شنبه دهم اسفند 1392ساعت 9:29  توسط یونس کریمی  | 

برنامه الحاقی رشته حسابداری در نیمسال دوم سال 1393-1392

ایام هفته

تاریخ

9:30- 8

11:15-9:45

چهار شنبه

14/12/92

آمارو احتمالات

آمارو احتمالات

چهار شنبه

21/12/92

آمارو احتمالات

آمارو احتمالات

چهار شنبه

20/01/93

آمارو احتمالات

آمارو احتمالات

چهار شنبه

27/01/93

آمارو احتمالات

آمارو احتمالات

چهار شنبه

03/02/93

آمارو احتمالات

آمارو احتمالات

چهار شنبه

10/02/93

آمارو احتمالات

آمارو احتمالات

چهار شنبه

17/02/93

آمارو احتمالات

آمارو احتمالات

چهار شنبه

24/02/93

آمارو احتمالات

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اسفند 1392ساعت 11:28  توسط یونس کریمی  |